portal chorzowskich organizacji pozarządowych

ngo.chorzow.eu

Portal chorzowskich organizacji pozarządowych.

Wszystko o wydarzeniach i akcja organizowanych przez trzeci sektor.

kliknij i zobacz:

Chorzowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 


 

 

Skąd pieniądze na działalność?

Spis treści
Skąd pieniądze na działalność?
Skąd pieniądze na działalność - cz. 2
Wszystkie strony

 

Nie ma się co oszukiwać - pieniądze może szczęścia nie dają, ale bez nich nie można efektywnie działać. Istnieją rozmaite, sprawdzone sposoby na pozyskiwanie pieniędzy na działalność organizacji pozarządowych. Przedstawimy część z nich, bo wszystkich nie sposób. Wciąż pojawiają się nowe pomysły, skąd brać pieniądze na działalność. Sporo zależy od naszej inwencji.

 

Zróbmy przegląd najważniejszych źródeł finansowania naszej organizacji:

 

- Składki członkowskie. Jako źródło finansowania naszych działań mają charakter symboliczny, chyba że akurat zrzeszamy samych milionerów. Ich zbieranie jest jednak obowiązkowe. Wysokość składek, czasem także sposób ich zbierania określają odpowiednie zapisy statutu. Z reguły niepłacenie składek jest podstawą do usunięcia danej osoby z organizacji. Zwyczajowo z płacenia składek zwolnieni są członkowie honorowi, ale taka ewentualność musi przewidywać statut.

 

- Dotacje. To nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana zwykle z funduszy publicznych, ale nie tylko. Donatorem mogą być jednostki administracji publicznej (rządowej, samorządowej), ale także inne organizacje pozarządowe, np. fundacje. Poważnym źródłem dotacji są tzw. fundusze unijne. Również podmioty niepubliczne, zwykle duże firmy oraz instytucje, udzielają dotacji dla organizacji pozarządowych. Dotacje z reguły udzielane są organizacjom pozarządowym spełniającym określone przez donatora warunki oraz na ściśle określony cel.

 

Wnioski o dotację na dany projekt są zazwyczaj mocno sformalizowane, podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej ekspertów, komisji lub innego organu ustanowionego przez podmiot udzielający dotacji. Zasady sfinansowania projektu oraz inne szczegółowe warunki dotacji określa umowa, zawarta z organizacją pozarządową. Oczywiście z otrzymanych środków finansowych należy się rozliczyć. Jeśli organizacja pozarządowa wykorzystuje dotacje na cele zwolnione z podatku (np. działalność społeczna, kulturalna, oświatowa itp.) lub też środki pochodzą z budżetu państwa lub samorządu - wówczas od dotacji nie uiszcza się żadnego podatku.

 

 

- Darowizny. Są efektem umowy zawartej pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, którym może być także organizacja pozarządowa. Nie musi to być organizacja, mająca status OPP (organizacji pożytku publicznego). W takiej umowie darczyńca zobowiązuje się do określonego, bezpłatnego świadczenia ze swojego majątku na rzecz obdarowanego. Darowizna może być pieniężna albo rzeczowa; może też mieć charakter bezpłatnej usługi wykonanej na naszą rzecz. Darczyńcą może być każda osoba fizyczna lub prawna. Darowizna pieniężna powinna być dokonana poprzez wpłatę na konto bankowe. Darowizna rzeczowa musi być przekazana wraz z dokumentami potwierdzającymi jej przekazanie oraz jej faktyczną wartość. Darowizna jest wolna od podatku, jeśli zostanie wykorzystana na tzw. zadanie publiczne, wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oczywiście każdą darowiznę odnotowujemy w księgowości.

 

 

- sponsoring. Odbywa się na podstawie umowy sponsoringu, w której sponsor w zamian za środki finansowe, rzeczy bądź usługi przekazane na rzecz np. organizacji pozarządowej, oczekuje określonych działań, zwykle promujących sponsora w określonym środowisku. Sponsoring od reklamy odróżnia to, że w przypadku reklamy promowany jest konkretny produkt, zaś w przypadku sponsoringu promujemy sponsora lub np. wskazaną przez niego ideę, zachowanie czy postawę społeczną. Umowa sponsoringu podobna jest do umowy darowizny z tą właśnie różnicą, że sponsor także uzyskuje dla siebie jakąś korzyść.

 

- Zbiórka publiczna. Pod tą nazwą kryje się publiczne zbieranie ofiar w gotówce (pieniężnych) lub naturze (rzeczowych) na określony cel publiczny, zgodny z prawem oraz statutem organizacji. Na przeprowadzenie takiej zbiórki niezbędne jest uzyskanie zezwolenia. Zasady organizacji zbiórek, uzyskiwania zezwoleń oraz rozliczania się z efektów zbiórki reguluje ustawa o zbiórkach publicznych. Zbieranie pieniędzy na cel zbiórki może przybrać formę np. zbierania datków do puszek kwestarskich, dobrowolnych wpłat na konto czy sprzedaży tzw. cegiełek. Warto zauważyć, że publikacja np. na stronie internetowej numeru konta stowarzyszenia wraz z informacją o możliwości finansowego wsparcia jej działalności, nie jest traktowana jako zbiórka publiczna i nie wymaga zezwolenia. Obecnie trwają prace nad złagodzeniem przepisów dotyczących zbiórek publicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.